From the Blog

  • Camp polític i camp mediàtic

    Les correspondències entre el camp polític i el mediàtic fan que les opinions que s’expressen als mitjans de comunicació siguin un reflex de les postures polítiques hegemòniques. Això es basa en l’exercici d’una violència simbòlica que suposa la imposició d’uns temes i la censura d’uns altres que solen ser els que caldria discutir més. A través d’aquesta no només es creen opinions autoritzades, sinó també grups amb poder per parlar i definir com és la realitat.

  • La comunicació en dos passos

    Els processos de mobilització social contra la crisi i les mesures preses pels responsables polítics que han tingut lloc a Espanya, als Països Àrabs (especialment Egipte), a Grècia o a altres països mediterranis ofereixen una oportunitat per revisar la hipòtesi de la comunicació en dos passos (two-step flow of communication de Lazarsfeld) tant des del punt de vista de la seva continuïtat com de la seva diversitat, i suggereixen que el sentit d’aquest procés pot ser l’invers de l’indicat en els estudis originals.

  • Racisme i crisi

    Hi ha dues possibles hipòtesis que expliquen el mecanisme del racisme en entorns en crisi. La primera sembla que no és específica dels entorns en crisi i apunta que quan arriben immigrants es produeixen canvis en l’estructura social que serien anàlegs a la mobilitat social ascendent pels grups autòctons. Segons la segona hipòtesi, els canvis que es produeixen en l’estructura social serien del tot contraris als indicats per la primera hipòtesi i consistirien en una pèrdua del capital simbòlic de determinades classes socials autòctones.

Go to the Blog →