Proposta de model per a l’estudi de la negociació col•lectiva. Formulació arran del treball de construcció d’una mostra de convenis col•lectius

Tesina de màster, 2007.

En aquest treball s’explicita de manera molt detallada tot el procés de construcció d’una mostra aleatòria estratificada a partir de l’exemple concret de la construcció d’una mostra de convenis col•lectius. El document incideix en la necessitat de fonamentar teòricament les operacions estadístiques que es porten a terme mitjançant els models d’anàlisi adequats i els marcs teòrics considerats més pertinents. D’aquesta forma es donen exemples, que poden servir de models per a la construcció d’altres mostres, de com enllaçar els nivells empíric i conceptual a l’hora de construir mostres aleatòries estratificades. El principal objectiu del treball és apuntar el requeriment de trencar pràcticament amb la tradicional divisió entre treball conceptual i treball empíric, totalment inqüestionada en el camp de la teoria del mostratge i de la metodologia sociològica, ja que les operacions tècniques més bàsiques que realitza l’estadístic o el sociòleg mai es fonamenten.