Incidències durant el treball de camp amb enquestes personals en estudis epidemiològics (en castellà)

Coescrit amb Clara Llorens, Salvador Moncada i Albert Navarro. Publicat a Metodología de Encuestas, 2006, volum 8: 61-74 (Monográfico: Incidencias en el trabajo de campo).

OBJECTIU: L’objectiu d’aquest article és descriure quines són les incidències més comuns que tenen lloc durant la realització del treball de camp en investigacions epidemiològiques mitjançant enquesta personal. MÈTODE: Per això es va construir una base de dades que contenia les incidències registrades al llarg de la segona —d’un total de tres— onada (2.540 enquestes) de la investigació epidemiològica «exposició a factors psicosocials a la feina, precarietat laboral, doble presència i salut», al llarg de la qual es van realitzar en total 7.650 entrevistes. La base de dades d’incidències contenia, a més de les variables dependents relatives a les incidències (7 variables), unes altres 3 variables que servien per a descriure, des del punt de vista sociodemogràfic, a les seccions censals on es van realitzar les enquestes. Aquesta base de dades es va analitzar usant la tècnica de l’anàlisi de taules de contingència mitjançant χ2, per tractar-se d’una tècnica a mig camí entre la descripció i l’anàlisi, molt adequada per a la investigació d’objectes encara poc definits (com és el cas). RESULTATS: Els resultats suggereixen la necessitat de considerar dos nivells explicatius: el municipi pel que fa al nombre d’habitants, com a primera característica, i les característiques sociodemogràfiques de les seccions censals, ja que les incidències es relacionen diferentment amb unes (per exemple, la immigració en determinades seccions) o altres característiques de les seccions censals (per exemple, l’envelliment de la població en altres seccions) segons es tracti de capitals de província, de ciutats grans, petites, o pobles.