El camp polític

Traducció catalana de Propos sur le champ politique de Pierre Bourdieu i Philippe Fritsch. Gedisa, 2017.

Es pot callar quan es divisa un perill? La resposta a aquesta pregunta és, certament, moral i política. Tot i això, en la conferència que dictà a Lió l’11 de febrer de 1999 i que constitueix el nucli d’aquesta obra, Pierre Bourdieu la respon, preferentment, en qualitat de sociòleg. Centrades en el camp polític, les seves propostes van perfilant progressivament el significat d’aquesta noció i el que permet copsar, les condicions socials de la dominació política i el que suposa el silenci de les multituds, però també el que es pot aconseguir amb la força crítica de la ciència. Les recerques en què es basa la seva resposta les evoca Philippe Fritsch en una introducció on es palesen les successives troballes i on es repassa tant la continuïtat com la diversitat d’aquesta problemàtica. Aquests treballs d’investigació s’evoquen, un cop més, al llarg de la transcripció de l’entrevista que, aquell mateix dia, Pierre Bourdieu va concedir a Philippe Fritsch i que va tractar sobre les relacions entre les ciències socials i la política. En darrer lloc, aquests mateixos treballs són directament recordats pels quatre textos inèdits que aplega el volum en la seva part final, i que donen constància d’una preocupació i de la varietat de registres de la seva enunciació.