La negociació col•lectiva a Catalunya

Diversos autors, Barcelona: CTESC, 2006.

L’estudi de la negociació col•lectiva a Catalunya ofereix una visió de la realitat negocial del nostre país i, per això, el seu objecte d’anàlisi consisteix en una mostra representativa dels convenis col•lectius vigents a Catalunya entre 2003 i el primer trimestre del 2004. La construcció de la mostra representativa de convenis es va encarregar a un sociòleg, que, en funció de diversos criteris objectius com ara el nivell de negociació, el sector d’activitat, l’àmbit territorial, el nombre de treballadors afectats pel conveni, el nombre d’empreses cobertes pel conveni o el tipus de sector —públic o privat—, va efectuar una selecció de convenis representativa de la realitat negocial de Catalunya. Pel que fa als convenis col•lectius que es tracten en l’estudi, aquests fan referència als d’empresa i els de sector, tant en l’àmbit provincial com en l’interprovincial, l’autonòmic o l’estatal, sense entrar a considerar els pactes de funcionaris, els acords d’empresa o una altra mena de documents.

– Capítol “Construcció de la mostra representativa”.